پویش مردمی اعتراض به وضعیت بی حجابی در جامعه

درخواست اعمال جریمه برای بدحجابان زننده در خیابان و ملا عام

ثبت حمایت شما

با ثبت نظر خود به لیست شاکیان بپوندین و درخواست اجرا برخورد قانونی با بدحجابان زننده در معابر عمومی شوید.

متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است.