با ثبت نظر خود به لیست شاکیان بپوندین و درخواست اجرا برخورد قانونی با بدحجابان زننده در معابر عمومی شوید.